Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

               OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY TERENOWEJ „Operacja ANODA IV - NOC”
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas gry terenowej „Operacja ANODA IV - NOC” i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 2. Oświadczam, iż jest mi wiadomym, że w trakcie gry terenowej „Operacja ANODA IV- NOC” jako symulację trafień wykorzystuje się repliki ASG, co polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6-8 mm i masie do 0,40 g.  Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do ok. 100 m, także seriami. W użyciu są również cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy.
 3. Oświadczam, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach z wykorzystaniem replik ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań,
  a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych, które posiadają atest i klasę wytrzymałości na udary i odpryski (co najmniej klasa odporności F). Organizatorzy spotkań poinformowali mnie o bezwzględnym obowiązku noszenia okularów lub gogli ochronnych podczas trwania gry ASG.
 4. Oświadczam, że jest mi wiadomym, że teren gry stwarza zagrożenie upadku z wysokości oraz może generować zagrożenia związane z przebywaniem w wodzie w trakcie pokonywania przeszkód wodnych.
 5. Oświadczam, że uczestniczę w grze terenowej „Operacja ANODA IV - NOC” na własną odpowiedzialność, wyrażam zgodę na ponoszenie określonego powyżej ryzyka i oświadczam, że w razie nieumyślnej szkody, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumyślnego sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry terenowej „Operacja ANODA IV - NOC” i jej organizatorów.
 6. Oświadczam, że jest mi wiadomym, że gra terenowa „Operacja ANODA IV - NOC” odbywa się na terenie ogólnodostępnym, w związku z tym ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządzę osobom postronnym. Ponadto nie będę wnosić wobec organizatora gry terenowej „Operacja ANODA IV - NOC” jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego tytułu. Nie będę też wnosił roszczeń wobec właścicieli terenu na którym odbywa się gra terenowa „Operacja ANODA IV - NOC”
 7. Wyrażam zgodę na poddanie mojego organizmu intensywnym ćwiczeniom fizycznym.
 8. Oświadczam o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych.
 9. Osoba ćwicząca zobowiązana jest do poinformowania instruktora/organizatora gry gdy jej stan zdrowia ulegnie pogorszeniu podczas trwania gry.
 10. Instruktor na punkcie dotyczącym ćwiczeń fizycznych udziela instruktażu odnośnie prawidłowej techniki wykonywania ćwiczenia, z zastrzeżeniem, iż za finalne wykonanie ćwiczenia odpowiedzialność ponosi ćwiczący.
 11. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje doznane przez uczestnika podczas gry. 
 12. Jeżeli uczestnik gry nie jest w stanie brać udziału w grze w części dotyczącej ćwiczeń fizycznych, ma on obowiązek poinformować o tym organizatora gry.
 13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie gry terenowej „Operacja ANODA IV - NOC” ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania - zrzekam się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz organizatora gry terenowej „Operacja ANODA IV - NOC”.
 14. Oświadczam, że będę się stosował do obowiązujących ogólnokrajowych regulacji, dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i SARS CoV-2.
 15. Oświadczam, iż zostałem poinformowany przez organizatorów, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC.
   Termin ważności oświadczenia – bezterminowo Organizator nie podlega obowiązkowi przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Oświadczenia będą przechowywane przez okres prawnie określony.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony