Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

GRA TERENOWA

   Projekt „Gra terenowa” jest przedsięwzięciem, którego celem jest dać (indywidualnym) uczestnikom oraz zorganizowanym grupom możliwość praktycznego sprawdzenia poziomu wyszkolenia oraz znajomości zagadnień taktycznych. „Gra terenowa” odwzorowuje operacje wojskowe ze wszystkimi jej elementami lub, w zależności od przyjętych założeń, wybranym zakresem. W środowisku asg odpowiednikiem „Gry Terenowej”  jest pojęcie MilSim, przy czym w naszym projekcie nie zawsze najważniejsze jest „wygranie gry”. Głównym celem jest sprawdzenie  umiejętności w poniższym zakresie:
- planowanie operacji wojskowej,
- ciągłość dowodzenia,
- systemy łączności,
- procedury udzielania pomocy medycznej,
- działania taktyczno-bojowe.
   Na naszych grach, bardzo często uczestnicy nie mają możliwości oddania nawet jednego strzału do przeciwnika, a jednocześnie muszą wykazywać się wiedzą, umiejętnościami oraz wytrzymałością fizyczną jak i psychiczną.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w naszej grze, dobrze się zastanów, czy informacje zawarte powyżej odpowiadają Twoim oczekiwaniom.
   „Gra Terenowa” realizowana jest w terenie ogólnodostępnym, co wymusza na uczestnikach stawianie sprawy bezpieczeństwa na pierwszym miejscu.
Nie prowadzimy ognia do celów nie zidentyfikowanych jednoznacznie jako uczestnik gry. Brak pewności jest jednoznaczny z zakazem prowadzenia ognia!!
   W ramach każdy uczestnik gry jest zobowiązany podpisać oświadczenie o treści zbieznej z poniżej zamieszczoną:
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY TERENOWEJ „Operacja ...”
  1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas gry terenowej „Operacja ...” i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Oświadczam, iż jest mi wiadomym, że w trakcie gry terenowej „Operacja ...”, jako symulację trafień wykorzystuje się repliki ASG, co polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6-8 mm i masie do 0,35 g.  Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do ok. 100 m, także seriami. W użyciu są również cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy.
  3. Oświadczam, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach z wykorzystaniem replik ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych, które posiadają atest i klasę wytrzymałości na udary i odpryski (co najmniej klasa odporności F). Organizatorzy spotkań poinformowali mnie o bezwzględnym obowiązku noszenia okularów lub gogli ochronnych podczas trwania gry terenowej „Operacja ...”.
  4. Oświadczam, że uczestniczę w grze „Operacja ...” na własną odpowiedzialność, wyrażam zgodę na ponoszenie określonego powyżej ryzyka i oświadczam, że w razie nieumyślnej szkody, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumyślnego sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry terenowej „Operacja ...” i jej organizatorów.
  5. Oświadczam, że jest mi wiadomym, że gra terenowa „Operacja ...” odbywa się na terenie ogólnodostępnym, w związku z tym ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządzę osobom postronnym. Ponadto nie będę wnosić wobec organizatora gry terenowej „Operacja ...” jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego tytułu.
  6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie gry terenowej „Operacja ...” ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania - zrzeka się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz organizatora gry terenowej „Operacja ...”.
  7. Oświadczam, iż zostałem poinformowany przez organizatorów, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC.
Termin ważności oświadczenia – bezterminowo Organizator nie podlega obowiązkowi przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczenia będą przechowywane przez okres prawnie określony.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony