Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA
  „
WĘDRZYN 22
  1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas gry terenowej WĘDRZYN 22i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Oświadczam, iż jest mi wiadomym, że w trakcie gry terenowej WĘDRZYN 22jako symulację trafień wykorzystuje się repliki ASG, co polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni kulkami plastikowymi o średnicy 6-8 mm.  Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość ok. 100 m, także seriami. W użyciu są również cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy.
  3. Oświadczam, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach z wykorzystaniem replik ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, upadków z wysokości a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych, które posiadają atest i klasę wytrzymałości na udary i odpryski (co najmniej klasa odporności F). Organizatorzy spotkań poinformowali mnie o bezwzględnym obowiązku noszenia okularów lub gogli ochronnych podczas trwania gry ASG. Ponadto oświadczam, że jest mi wiadomym, że teren gry stwarza zagrożenie upadku z wysokości oraz może generować zagrożenia związane z przebywaniem w wodzie w trakcie pokonywania przeszkód wodnych.
  4. Oświadczam, że uczestniczę w grze terenowej WĘDRZYN 22na własną odpowiedzialność, wyrażam zgodę na ponoszenie określonego powyżej ryzyka i oświadczam, że w razie nieumyślnej szkody, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumyślnego sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry WĘDRZYN 22i jej organizatorów.
  5. Oświadczam, że jest mi wiadomym, że gra terenowa WĘDRZYN 22odbywa się na wojskowym terenie ogólnodostępnym, w związku z tym ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządzę osobom postronnym. Ponadto nie będę wnosić wobec organizatora gry terenowej WĘDRZYN 22jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego tytułu. Nie będę też wnosił roszczeń wobec właścicieli terenu na którym odbywa się gra terenowa WĘDRZYN 22”.
  6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie gry terenowej WĘDRZYN 22 ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania - zrzekam się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz organizatora gry terenowej WĘDRZYN 22”.
  7. Oświadczam, że będę się stosował do obowiązujących ogólnokrajowych regulacji, dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i SARS CoV-2.
  8. Oświadczam, iż zostałem poinformowany przez organizatorów, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC.
       Termin ważności oświadczenia – bezterminowo Organizator nie podlega obowiązkowi przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Oświadczenia będą przechowywane przez okres prawnie określony.

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony