Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele

GRA TERENOWA

  
    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY TERENOWEJ
  „
Operacja ANODA III - NOC
  1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas gry terenowej „Operacja ANODA III- NOC” i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  2. Oświadczam, iż jest mi wiadomym, że w trakcie gry terenowej „Operacja ANODA III- NOC” jako symulację trafień wykorzystuje się repliki ASG, co polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6-8 mm i masie do 0,36 g.  Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do ok. 100 m, także seriami. W użyciu są również cywilne ogólnodostępne środki pirotechniczne tzw. petardy.
  3. Oświadczam, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach z wykorzystaniem replik ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań,
    a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularów lub gogli ochronnych, które posiadają atest i klasę wytrzymałości na udary i odpryski (co najmniej klasa odporności F). Organizatorzy spotkań poinformowali mnie o bezwzględnym obowiązku noszenia okularów lub gogli ochronnych podczas trwania gry ASG.
  4. Oświadczam, że uczestniczę w grze terenowej „Operacja ANODA III- NOC” na własną odpowiedzialność, wyrażam zgodę na ponoszenie określonego powyżej ryzyka i oświadczam, że w razie nieumyślnej szkody, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumyślnego sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry terenowej „Operacja ANODA III- NOC” i jej organizatorów.
  5. Oświadczam, że jest mi wiadomym, że gra terenowa „Operacja ANODA III- NOC” odbywa się na terenie ogólnodostępnym, w związku z tym ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządzę osobom postronnym. Ponadto nie będę wnosić wobec organizatora gry terenowej „Operacja ANODA III- NOC” jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego tytułu. Nie będę też wnosił roszczeń wobec właścicieli terenu na którym odbywa się gra terenowa „Operacja ANODA III- NOC”.
  6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie gry terenowej „Operacja ANODA III- NOC” ze swoim wizerunkiem w: prasie, telewizji, Internecie i wydawnictwach okazjonalnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów, zdjęć / filmów wykonanych przeze siebie w trakcie spotkania - zrzekam się praw autorskich do zdjęć / filmów na rzecz organizatora gry terenowej „Operacja ANODA III- NOC”.
  7. Oświadczam, że będę się stosował do obowiązujących ogólnokrajowych regulacji, dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i SARS CoV-2.
  8. Oświadczam, iż zostałem poinformowany przez organizatorów, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem będzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC.
Termin ważności oświadczenia – bezterminowo Organizator nie podlega obowiązkowi przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczenia będą przechowywane przez okres prawnie określony.
 

Copyright by Miwo Praszka
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony